Depo kavramı, ürünlerin hammadde olarak temin edilme sürecinden; üretim ortamlarına, buradan da tüketim merkezleri dağıtımına kadar süren tüm faaliyetleri içeren stratejik değeri olan bir organizasyon olup, depolama işlemi ise en klasik tanım ile; ürünlerin elde edilmesinden, gereksinim duyulan ana kadar saklanması olarak belirtilmektedir.

Antrepo da bir depo türüdür. Fakat antrepo, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. 2 tür antrepo vardır. Özel antrepo ve genel antrepo. Özel antrepo, sadece antrepo işleticisinin eşyalarının konulabileceği yere denir. Genel antrepo ise, herkesin eşyasının konulabileceği yere denir. Genel antrepoların, A, B ve F tipleri; özel antrepoların, C, D ve E tipleri bulunur. (https://berkgumrukleme.com/antrepo-nedir/)

 • A tipi antrepo, işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir. 
 •  B tipi antrepo, antrepoya konulan eşyadan, kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder. 
 •  C tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir. 
 •  D tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcının aynı kişi olduğu ve ilgili rejime geçişine kayıt yoluyla izin verilen, gümrüğe sunulmaksızın ve beyannamesi verilmeden önce serbest dolaşıma girmek üzere teslim edilen ve tesliminden sonra kontrol hükümleri saklı bulunan ithal eşyasının konulduğu özel antrepo tipidir.  
 • E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir. 
 •  F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir. 

Ayrıca antrepolar, eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması hâlinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içinde eşyaya ödenmesi gereken resim ve  vergilerin ödenmediği için diğer depo türlerinden farklılaşır. Antrepolarda yalnızca 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince iki tür eşya, ulusallaşmamış ithal mal ve ihracat amaçlı ürünler antrepolara konulabilmektedir. Gümrük Müsteşarlığı tarafından alınan izinle, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilir. Bu iznin Gümrük Kanununun 95 inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir. 

Antrepo açma iznini kamu kuruluşları belediyeler, gerçek ve tüzel kişiler alabilir. Ancak “Genel Antrepo” açma izni yalnızca:(https://gumrukdenhaber.wordpress.com/2014/12/25/antrepo-isleticilerin-yukumlulukleri/)

 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan,
 • Asgari beş yıldır faaliyette bulunan,
 • Ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 10 milyar Türk lirası olan,
 • Son beş yılda ödediği Kurumlar Vergisi basit ortalaması 2000 yılı itibarıyla, en az beş milyar Türk lirası olan limited ve anonim şirketlere verilebilir.

Serbest dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük idarelerince gümrük antrepolarında Gümrük Yönetmeliği’nin 63 No’lu ekinde belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilmektedir. İhracatçı antrepo içerisinde elleçleme işlemi için gümrük idaresine izin için bir dilekçe ile başvurur.                                                                                                       

Antrepoya alınmış serbest dolaşımda olmayan eşya, menşelerine bakılmaksızın birbirleriyle veya serbest dolaşımda bulunan eşya ile karıştırılabilir veya montaj işlemi yapılmak suretiyle ürün elde edilebilir. Bu işlemler sonucu elde edilen ürünün transit olarak gönderilmesine antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilir.

Aşağıda belirtilen eşyanın gümrük antrepolarına konulabilmesi  izne bağlıdır; 

 • Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den transit geçirilmesi yasak olan yabancı ülke eşyası, 
 • Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğu izlenimini veren isim ve simgeler taşıyan eşya, 
 • İhracatta kullanılacak olanlar hariç, yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu gösterecek veya bu izlenimi uyandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile Türkiye’de düzenlenebilecek belgeleri yabancı ülkelerde düzenlenmiş gibi gösterebilecek yabancı firmalara ait üzerleri imzalı veya imzasız olsun proforma faturalar hariç boş faturalar
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya,
 • Geçici depolama yerlerinde veya gümrük idaresince izin verilen yerlerde kanuni süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken veya sahipleri tarafından geçici depolama yerlerinde gümrüğe terk edilen veya geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar sonunda fazla çıkan eşya.

Son verilere göre 2012 yılı itibariyle ülkemizde toplamda antrepo sayısı 1337 olup, bunların adresi bilinmeyen bazıları dışında, toplam kırk sekiz ilde mevcut antrepolar vardır. Ülkemizde bölgelere göre antrepolar incelendiğinde, Marmara Bölgesinin toplam 721  antrepoya ve 5.200.000 m2 alana sahip olarak, sıralamada birinci olduğu görülmektedir. Akdeniz Bölgesi ise 132  antrepo ve toplam 2.400. 000 m2 alanla ikinci sırada, Ege Bölgesi 130 antrepo ve toplam 1.400.000 m2 alanla üçüncü sırada gelmekte olup, son senelerde Rusya ile ilişkilerin gelişmesi neticesinde Karadeniz Bölgesi’nde 40  olan fakat 1.300.000 m2 alanı vardır.Tiplerine göre ülkemizde bulunan antrepo sayısını ise,  A tipi 577 adet, B tipi 7 adet, C tipi 739 adet, D tipi 1 adet, E tipi 10 adet, F tipi 3 adettir. Antrepoların kurulduğu yada kurulmasına müsaade edildiği yerler genellikle limanlar yada limana yakın bölgeler ile uluslararası demiryolu yük taşımacılığının yapıldığı yerlerdir.

Uluslararası ticarete konu bir eşyanın üzerindeki vergi yükünün maliyete etkisini azaltabilmek amacıyla, gümrüklü antrepoların kullanılması ülkemizde lojistik hizmetlerin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.  Geçmişte sadece depolama faaliyeti olarak konumlandırıldığı için eşyanın, uluslararası hareketinde bir durak noktası ve dolayısıyla istenmeyen bir maliyet unsuru olarak bakılan antrepo işlemleri, günümüzde lojistik sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.  İthal eşyanın pazarlama aşamasına kadar depolama, paketleme, ambalajlama ve etiketleme gibi elleçleme işlemlerinin tek bir noktada yapılması, küçük hacimli  eşyaların antrepolarda birleştirilerek, daha büyük hacimli taşıma yoluyla zincirin bir sonraki noktasına taşınması anlamına gelen konsolidasyon işlemi  antrepoların sektördeki önemini gün yüzüne çıkartmıştır.     

KAYNAKÇA :

http://mkaygm.com/images/antrepo-rejimi.pdf

http://www.kto.org.tr/d/file/antrepo.pdf

http://www.orgtr.org/gumruk-yonetmeligi-ek80-antrepo-acma-ve-isletme-kosullari-ile-aranan-belgeler/

Related posts

Global Freight Forwarders – TOP 10 forwarders
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0
TÜRKİYE’DE TREYLER ÜRETİMİ VE ÜRETİCİLERİ
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0
“Coronavirus” Impact on Logistics Industry
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0
Lojistikte Uberizasyon Çağı
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0
New Computerized Transit System
Last updated on: Published by: yelizyedibela 0

Leave a Reply